Best Service สำนักอนามัย

การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการสาธารณสุข

      สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ได้เข้าตรวจเยี่ยมการใช้งานระบบฯ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึง กระบวนการในการดำเนินการ และการให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข
» ศบส.61 วันที่ 12 ธันวาคม 2555 (ดูรูปภาพ)
» ศบส.16 วันที่ 26 ธันวาคม 2555 (ดูรูปภาพ)
» ศบส.33 และ ศบส.29 วันที่ 3 มกราคม 2556 (ดูรูปภาพ)
» ศบส.40 วันที่ 4 มกราคม 2556 (ดูรูปภาพ)
» ศบส.9 วันที่ 30 มกราคม 2556 (ดูรูปภาพ)
» ศบส.21 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 (ดูรูปภาพ)

 

การประชุมเพื่อชี้แจงการใช้งานระบบ

      วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้แทน และผู้เกี่ยวข้อง ของศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 11 แห่ง ที่เข้าร่วมการดำเนินการการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการของ ศูนย์บริการสาธารณสุข (Best Service สำนักอนามัย 2556) รวมทั้ง สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงและรับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุม 1 สำนักอนามัย ชั้น 7 อาคารสำนักการโยธา กทม.2

 

      วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการระบบสารสนเทศศูนย์บริการสาธารณสุขด้านระบบงาน (ระบบสารสนเทศส่วนกลาง) ได้มีการประชุมฯ เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการพัฒนาโปรแรมประยุกต์ หน้าจอการใช้งานระบบ และรวบรวมสรุปปัญหาในการใช้งานโปรแกรมฯ เพื่อใช้ในการแก้ไขสำหรับการใช้งานและให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุขต่อไป

  วันที่ 9 กรกฏาคม 2556เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการโครงการการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service) ณ ห้องประชุมสำนักอนามัย 2 ชั้น 7 อาคาร 1 (สำนักการโยธา) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)