แผนของสำนักการจราจรและขนส่ง
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560
แผนบูรณาการป้องกัและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 ....[11-04-2560]
แผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560...[27-12-2559]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2559....[04-04-2559]
แผนปฎิบัติการ การสร้างราชการใสสะอาด เรื่องมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รับชั่น...[03-03-2559]
แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2559...[04-12-2558]
แผนปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559...[01-12-2558]