หน่วยงานราชการ (ภายนอก)
รัฐบาลไทย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการต่างประเทศ
กรมการท่องเที่ยว
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
 
 
 

  
ธนาคาร
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารทหารไทย
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร
 
 
 
หน่วยงานด้านการจราจร
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กองบังคับการตำรวจจราจร
จส. 100
สวพ. 91
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
ศูนย์นเรนทร
กรมป้องการและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรมการขนส่งทางบก
สมาคมวิทยาการจราจรและขนส่งแห่งประเทศไทย
 
 

 

 

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าฯ ธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
 
 
 

 

 

อื่น ๆ
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เช็คราคาน้ำมันวันนี้
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)
ตรวจสอบเวลาการเดินรถไฟ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ไปรษณีย์ไทย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมอุตุนิยมวิทยา
การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

โทรทัศน์/วิทยุ
ช่อง 3
ช่อง 5
ช่อง 7
MCOT
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT
Thai PBS
 

 

หนังสือพิมพ์/ข่าว
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ฐานเศรษฐกิจ
คมชัดลึก
กรุงเทพธุรกิจ
สยามกีฬา
ผู้จัดการ
Bangkok Post
มติชน
สยามรัฐ
สยามธุรกิจ
แนวหน้า
บ้านเมือง
สำนักข่าว INN
สำนักข่าว BBC